مدخل

روزه هدیه‌ای الهی است که خداوند برای همه امت‌ها واجب کرده است و در همه به یک شکل صورت می گیرد و آن امساک است. اگر چه در بعضی از خصوصیات تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد که احتمالاً اکثر آن را ملت‌ها و علمای آنان بعد از آن پیامبر و با گذشت زمان به‌وجود آورده‌اند. اما روزه برای یک امر مهم واجب شده و آن کسب تقوا است. هر امساکی که چنین هنری داشته باشد روزه واقعی است و اگر غیر آن باشد صرفاً رفع تکلیف است و برای تن مفید است اما فلسفه اصلی روزه که کسب تقوا و درمان امراض روحی می باشد تأمین نمی‌کند.

آنچه در این کتاب می‌آید تحقق آن روزه است که درماه خدا بدان امر شده و آن سر سفره مهمانی خدا نشستن و از نعمت‌های آن بهره بردن و به هدفی که انسان برای آن آفریده شده رسیدن است که قله عبادت و معرفت است . واقعاً روزه هدیه الهی است و هر کس از آن محروم باشد چیز بزرگی را از دست داده است که جبران‌ناپذیر است.