سخنانی در رابطه با انقلاب و پیروزی انقلاب

1. رهنمود به دانش آموزان 2.سخنانی در رابطه با انقلاب و پیروزی انقلاب و قدردانی انقلاب در سال 1381