فیلم / درنگی در زندگی و اندیشه آیت الله ابراهیم امینی