پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

تعداد پیامبران

تعداد پیامبران

در طول تاریخ، پیامبران بسیاری برای ارشاد و هدایت انسان‌ها مبعوث شده‌اند. حضرت آدم اولین پیامبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله آخرین آنها بود.
تعداد پیامبران به طور قطع معلوم نیست ولی در برخی احادیث تعداد آنها یکصد و بیست و چهار هزار نفر بیان شده است. بعضی از پیامبران دارای دین و شریعت مخصوص بودند، و جمعی دیگر دارای شریعت خاصی نبودند بلکه شریعت پیامبر سابق را ترویج می‌کردند. تعدادی از آنها دارای کتاب بودند و گروهی دیگر کتاب نداشتند. گاهی در یک زمان پیغمبران متعددی در بلاد و شهرهای مختلف به انجام مأموریت الهی اشتغال داشتند.
از ابوذر روایت شده روزی از پیامبر پرسیدم: پیامبران چند نفرند؟ فرمود:
صد و بیست و چهار هزار نبی. پرسیدم: پیامبران مرسل چند نفرند؟ فرمود:
سیصد و سیزده نفر از گروه قابل توجه! پرسیدم: اولین پیامبر که بود؟ فرمود:
آدم، پرسیدم: آیا از پیامبران مرسل بود؟ فرمود: بلی خدا او را به دست خود آفرید و از جانش در او دمید. آن گاه فرمود ای اباذر:
چهار نفر از پیامبران سریانی‌اند: آدم، شیث، اخنوخ که همان ادریس و اولین فردی بود که با قلم نوشت و نوح. چهار نفر از عرب‌اند: هود، صالح، شعیب، و پیامبرت محمد. اولین نبی از فرزندان اسرائیل موسی و آخرشان عیسی است که مجموعاً ششصد نبی بودند.
پرسیدم: ای پیامبر خدا چند کتاب فرود آمده؟ فرمود: یک صد و چهار کتاب که خدا بر شیث «پنجاه»، بر ادریس «سى» و بر ابراهیم «بیست» صحیفه فرستاد و نیز تورات، انجیل، زبور و فرقان را نازل کرد.
پنج نفر از پیامبران بزرگ الهی که دارای شریعت خاصی بودند «اولوالعزم» می‌نامند که عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله.
اسماعیل جعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود:
پیامبران اولوالعزم پنج نفرند: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله.
ما از نام همه پیامبران به تفصیل اطلاع نداریم، در کتاب‌های تاریخ هم تنها نام تعدادی از آنها ذکر شده است. در قرآن شریف نام 26 نفر از آنان آمده است که عبارت‌اند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، الیاس، ایوب، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داود، سلیمان، زکریا، یحیی، اسماعیل صادق الوعد، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله.

(1). بحارالانوار، ج 11، ص 32.
(2). همان.