پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

سرآغاز


بسم ‏اللَّه الرحمن الرحیم‏

این جهان خودبه ‏خود به وجود نیامده بلکه خالقى‏‌ دانا و حکیم دارد که آن را با علم، قدرت، اراده و از روى‏‌ حکمت آفریده است و هیچ گاه کار لغو و عبث انجام نمى‏‌دهد.
آفرینش انسان و جهان نیز بیهوده و عبث نیست. انسان به این جهان نیامده تا مدتى‏‌ کوتاه زندگى‏‌ کند، بخورد، بیاشامد و شهوت‏رانى‏‌ کند آن‏گاه بمیرد و نابود شود. بلکه خداوند حکیم در آفریدن انسان هدفى‏‌ بس عالى‏‌ داشته است. انسان آفریده شده است تا با ایمان، عمل صالح و اخلاق نیک، نفس خویش را پرورش دهد و براى‏‌ زندگى‏‌ زیبا و دائمى‏‌ در جهان آخرت آماده گرداند. بنابراین انسان با مردن نابود نمى‏‌شود بلکه از این جهان به سراى‏‌ آخرت انتقال مى‏‌یابد. در آن جهان نتیجه کامل اعمال خود را خواهد دید؛ انسان‏هاى‏‌ خوب و نیکوکار، پاداش نیک خواهند داشت و با نفسى‏‌ کامل و نورانى‏‌ در بهشت برین تا ابد زندگى‏‌ مى‏‌کنند و از انواع نعمت‏هاى‏‌ زیباى‏‌ پروردگار مهربانشان برخوردار خواهند شد و انسان‏هاى‏‌ ظالم و بدکردار نیز کیفر شده و به سزاى‏‌ کامل اعمال بد خویش خواهند رسید.


بنابراین، دنیا مزرعه آخرت و محل خودسازى‏‌ و پرورش نفس است، پس توشه ‏هاى‏‌ اخروى‏‌ باید در همین جهان تهیه شوند. اکنون این سؤال‏ها مطرح مى‏‌شود:
1. آیا انسان در پیمودن راه سعادت و کمال، و تأمین آسایش و خوشبختى‏‌ دنیوى‏‌ و اخروى‏‌ خود، نیاز به برنامه کامل و فراگیر دارد یا نه؟
2. آیا خود انسان مى‏‌تواند چنین برنامه کامل و فراگیرى‏‌ را تهیه و اجرا کند؟ یا براى‏‌ این کار نیاز به راهنمایى‏‌ آفریدگار جهان دارد؟
پاسخ سؤال اول روشن است و نیازى‏‌ به توضیح ندارد، زیرا انسان در اجتماع زندگى‏‌ مى‏‌کند و بدون وجود قانون کامل و مدون نمى‏‌تواند زندگى‏‌ راحتى‏‌ داشته باشد. لذا باید قانونى‏‌ باشد تا حقوق افراد را تأمین کند، جلو تعدیات و ستم‏ها را بگیرد و نظم و آرامش را برقرار سازد. حیات معنوى‏‌ و زندگى‏‌ نفسانى‏‌ انسان نیز به برنامه نیاز دارد. براى‏‌ پرورش و تهذیب نفس و تأمین سعادت اخروى‏‌ نیاز به دستورالعمل و برنامه است، بنابراین تردیدى‏‌ نیست که انسان در تأمین سعادت دنیوى‏‌ و اخروى‏‌ خود، نیاز به برنامه کامل و فراگیر دارد.


اما پاسخ به سؤال دوم نیاز به توضیح بیشترى‏‌ دارد و به ناچار بحث نبوت به میان مى‏‌آید و ضرورت آن روشن مى‏‌گردد. در مورد نبوت از دو جهت بحث مى‏‌کنیم:
مسائل کلى‏‌ مربوط به اصل نبوت که «نبوت عامه» نامیده مى‏‌شود (پیامبرى‏‌) و مسائل مخصوص و مربوط به پیامبر اسلام که «نبوت خاصه» (پیامبر اسلام) نام دارد.
در اثرى‏‌ که اینک پیش روى‏‌ شماست از این دو مقوله در دو بخش بحث و گفت‏وگو مى‏‌کنیم؛ یعنى‏‌ یک بخش مسائل کلى‏‌ نبوت است و دیگرى‏‌ مربوط به پیامبرى‏‌ حضرت محمد صلى‏‌ الله علیه و آله و چگونگى‏‌ بعثت ایشان و نیز اخلاق و سیره آن بزرگوار است. امید که مطالعه این اثر گامى‏‌ در جهت راهنماشناسى‏‌ و توجه به اخلاق پیامبران؛ به ویژه حضرت ختمى‏‌ مرتبت صلى‏‌ الله علیه و آله باشد.

تابستان 1383
قم، ابراهیم امینى‏‌