پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

کتاب‌نامه

کتاب‌نامه

 

1 . قرآن کریم.

2 . نهج البلاغه (به تصحیح صبحی صالح)، دارالهجرة، قم 1411 ق.

3 . آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، دارالکتب الاسلامیه.

4 . ابن اثیر، اسد الغابه، انتشارات اسماعیلیان، تهران.

5 . ـــــــــــــــــ ، الکامل فی التاریخ، دارالفکر، بیروت 1358 ش.

6 . ـــــــــــــــــ ، جامع الأصول، الطبعة الثانیة، دارالفکر، بیروت 1411 ق.

7 . ابن سعد، الطبقات الکبری، دار صادر، بیروت 1425 ق.

8 . ابن شهر آشوب، عیون الأثر، دارالمعرفة، بیروت 1419 ق.

9 . ـــــــــــــــــ ، مناقب آل ابی‌طالب، المطبعة العلمیة، قم.

10 . ابن کثیر، أبوالفداء اسماعیل، البدایة والنهایة، دار إحیاء التراث العربی، طبع اوّل.

11 . ـــــــــــــــــ ، السیرة النبویه، دارالمعرفه، بیروت 1396 ق.

12 . ابن ندیم، الفهرست، المکتبة التجاریة الکبری، قاهرة.

13 . ابن هشام، السیرة النبویه، مصطفی البانی، مصر 1355 ق.

14 . احمدبن حنبل، مسند، دار صادر، بیروت.

15 . بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، دار احیاء الکتب العربی.

16 . بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، مؤسسه اعلمی، بیروت.

17 . تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی.

18 . تاریخ ایران، پژوهش دانشگاه کمبریج.

19 . ترمذی، محمدبن عیسی سورة، سنن ترمذی الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

20 . تستری، شیخ محمد، قاموس الرجال، مرکز نشر الکتاب، تهران.

21 . جامع احادیث الشیعه، به دستور و نظارت آیه‌اللّه بروجردی، چاپ اوّل.

22 . حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، مکتب المطبوعات الاسلامیه، بیروت.

23 . حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، المکتبة الاسلامیة، تهران.

24 . حسن‌بن علی‌بن حسین، تحف العقول، اعلمی، بیروت.

25 . خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، دارالفکر، بیروت.

26 . خوارزمی، المناقب المکتبة الحیدریة، نجف 1385.

27 . دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، تهران.

28 . راغب اصفهانی، المفردات، المکتبة المرتضویة، تهران.

29 . سیوطی، عبدالرحمان، الاتقان فی علوم القرآن، دارالمعرفة، بیروت.

30 . شیخ عبدالحی، التراتیب الاداریة، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

31 . طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان، داراحیاء التراث العربی، تهران.

32 . طبرسی، حسن‌بن فضل، مجمع البیان، اسلامیه، تهران.

33 . ـــــــــــــــــ ، مکارم الاخلاق، مؤسسة الاعلمی، کربلا.

34 . طبرسی، علی، مشکاه‌الانوار، المکتبة الحیدریة، نجف.

35 . عروسی، عبدالعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، مطبعة حکمت، قم.

36 . عسقلانی، احمدبن حجر، الصواعق المحرقة، الطبعة الثانیة، مکتب القاهرة.

37 . علیاری، ملاعلی، بهجة المقال، المطبعة العلمیة، قم.

38 . فخر رازی، التفسیر الکبیر، دارالکتب العلمیة، تهران.

39 . فیض کاشانی، ملامحسن، الحقائق، کتابفروشی اسلامیه، تهران.

40 . ـــــــــــــــــ ، الوافی، مکتب امیرالمؤمنین، اصفهان.

41 . قهپائی، علی، مجمع الرجال، اصفهان 1387 ه. .

42 . کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیة، تهران.

43 . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیة، تهران.

44 . معین، محمد، فرهنگ فارسی، کتابفروشی امیرکبیر، تهران.

45 . مؤید، ابراهیم بن محمد، فرائد السمطین، مؤسسة محمودی، بیروت.

46 . نوری، میرزا حسن، مستدرک، المکتب الاسلامیة، تهران.

47 . نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

48 . ویل دورانت، تاریخ تمدن، چاپ دوم، تهران.

49 . هیثمی، علی‌بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد، دارالکتاب، بیروت.

50 . یعقوبی، احمدبن ابی‌یعقوب، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت.