هر چه زمان می‌گذرد شایستگی مقام معظم رهبری بیشتر و بهتر آشکار می‌گردد.

 بعد از چندین سال هر چه زمان می‌گذرد شایستگی مقام معظم رهبری بیشتر و بهتر آشکار می‌گردد.