پیام تصویری آیت الله امینی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری

برادران و خواهران و ای مردم رشید و هوشیار و قدرشناس ایران اسلامی سلام گرم و مخلصانه این بنده ناچیز را بپذیرید.