خطبه اول نماز جمعه 17-07-88

- تأكيد اسلام بر تشكيل خانواده و تلقي آن به عنوان عبادت - مشكل خودارضايي، حرمت شديد وزيان هاي جسمي و رواني آن - توصيه به مسؤولان جهت روشنگري واطلاع رساني لازم در اين خصوص