اجازات و مدارک علمی

اجازه امام خمینی (ره)
اجازه آیت الله گلپایگانی (ره)