پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

اسباب تکامل و تقرب

اسباب تکامل و تقرب

برای تکمیل نفس و تقرب به خدا از چند وسیله می‌توان استفاده کرد که به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می‌کنیم: اول ذکر خدا، دوم پرورش فضائل و مکارم اخلاق، سوم عمل صالح، چهارم جهاد و شهادت، پنجم احسان و خدمت به خلق خدا، ششم دعا، هفتم روزه، که در طول کتاب به تدریج وسائل مذکور را تشریح خواهیم کرد.