پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

کتاب‌نامه

کتاب‌نامه


1. قرآن کریم، خطّ عثمان طه.
2. جزائری، دکتر غیاث الدین، اعجاز خوراکیها، چاپ چهاردهم: نشر پرستو، تهران 1352 ش.
3. کلینی، محمّد بن یعقوب، الکافی، 8 ج، چاپ چهارم: دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365 ش.
4. فیض کاشانی، ملّا محسن، المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، تصحیح علی‌اکبر غفّاری، 8 ج در چهار مجلد، چاپ دوم: دفتر انتشارات اسلامی، قم [بی‌تا].
5. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، 3 ج، مکتب المطبوعات الاسلامیه، حلب [بی‌تا].
6. روسو، ژان ژاک، امیل، ترجمه ع- سبحانی، چاپ دوم: مؤسسه مطبوعاتی فرّخی، تهران 1348 ش.
7. مجلسی، محمّد باقر، بحارالأنوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404 ه. ق.
8. رضوانی، دکتر ابوالقاسم، بهداشت جسمی و روانی کودک، [بی‌تا، بی‌نا].
9. مارگارت تی گلیبرت، بیوگرافی پیش از تولّد، ترجمه دکتر محمود بهزاد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1353 ش.
10. حییم گینوت، پیوندهای کودک و خانواده، ترجمه تقی زاده میلانی، چاپ اوّل: نشر اندیشه، تهران 1356 ش.
11. یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، دار الصادر و دار بیروت، بیروت 1379 ه. ق.
12. ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ترجمه احمد جنّتی، کتابفروشی اسلامیه، تهران 1384 ه. ق.
13. دین پرور، سید جمال الدین، ترجمه نهج البلاغه پارسی، ویرایش سیروس صدوقی، چاپ اوّل: بنیاد نهج‌البلاغه، تهران 1379 ش.
14. نراقی، محمّد مهدی، جامع السعادات، چاپ اوّل: انتشارات اسماعیلیان، قم 1379 ش.
15. راسل، برتراند، در تربیت، ترجمه عباس شوقی، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، تهران 1347 ش.
16. کرسی موریسن، راز آفرینش انسان، ترجمه محمّد سعیدی، چاپ پنجم: انتشارات فرانکلین، تهران 1358 ش.
17. ج. آ. هادفیلد، روان‌شناسی کودک و بالغ، ترجمه مشفق همدانی، بنگاه مطبوعاتی صفی علی شاه، تهران 1373 ش.
18. جلالی، دکتر مهدی، روانشناسی کودک، چاپ هشتم: انتشارات امیر کبیر، تهران 1354 ش.
19. فرانسیس لیلیان الیک، روان‌شناسی کودک از تولّد تا ده سالگی، ترجمه دکتر محسن آوارگان، چاپ سوم: نشر اندیشه، تهران 1355 ش.
20. گری گورا، روان‌شناسی تجربی کودک، ترجمه محمّد تقی زاد، [بی‌تا، بی‌نا]
21. قزوینی، محمّد بن یزید، سنن ابن‌ماجه، دار الکتاب العربیة، بیروت 1372 ه. ق.
22. ارثر جیتس، علم النفس التربوی، ترجمه ابراهیم حافظ، 3 ج، چاپ دوم: مؤسسه فرانکلین، قاهره 1955 م.
23. الس ورث اسکات اوربورن، علم و زندگی، ترجمه احمد بیرشک، چاپ سوم: امیر کبیر، تهران 1357 ش.
24. آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، تصحیح سیّد مهدی رجائی، چاپ دوم: دارالکتاب الاسلامی، قم 1410 ه. ق.
25. هیثمی، نورالدین علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، 10 ج، چاپ دوم: دارالکتاب، بیروت 1967 م.
26. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تصحیح مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 18 ج، چاپ اوّل: انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم 1407 ه. ق.
27. طبرسی، رضی الدین الحسن بن الفضل، مکارم الاخلاق، تصحیح علاء الدین علوی طالقانی، 2 ج در یک مجلّد، مؤسسه اعلمی، نجف اشرف [بی‌تا].
28. حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه، تصحیح موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 30 ج، چاپ اوّل: موسسه آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم 1409- 1412 ه. ق.[37]