کتابنامه

کتاب‌نامه

 

1 . قرآن کریم.

2 . نهج‌البلاغه، صبحی صالح، منشورات دارالهجره، قم.

3 . تلمود.

4 . عهد جدید، چاپ لندن، 1954م.

5 . عهد عتیق، چاپ لندن، 1954م.

6 . آرام، احمد (ترجمه)، فلسفه علم کلام، انتشارات هدی، 1368.

7 . آصف محسنی، محمد، صراط الحق، مطبعه‌النعمان، نجف1358ق.

8 . ابن اثیر، النهایه، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم 1367.

9 . ـــــــــــــــــ ، جامع‌الاصول فی احادیث الرسول، چاپ دوم، دارالفکر، بیروت 1403 ق.

10 . ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، چاپ سوم، دار احیاءالتراث العربی، بیروت.

11 . ابن سعد، الطبقات الکبری، داربیروت، 1377 ق.

12 . ابن سینا، تعلیقات، چاپ مصر، چاپ اول.

13 . ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، مکتبة طباطبایی.

14 . اقبال لاهوری، محمد، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، رسالت قلم.

15 . باربور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، 1362.

16 . جرجانی، قاضی عضدالدین علی‌بن محمد، شرح‌المواقف، الشریف الرضی، قم.

17 . جوادی آملی، عبدالله، وحی و رهبری، چاپ دوم، الزهرا، 1369.

18 . حسن‌زاده آملی، حسن، ده رساله فارسی.

19 . حقی، شیخ اسماعیل، تفسیر روح‌البیان، داراحیاءالتراث العربی، بیروت.

20 . حلبی، السیرة الحلبیة، المکتبه‌التجاریه، مصر.

21 . دائره‌المعارف دین، به زبان انگلیسی.

22 . دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

23 . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن.

24 . رشید رضا، محمد، الوحی المحمدی، چاپ هشتم، مکتبة القاهرة، قاهره.

25 . زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، دار احیاء الکتب العربیه.

26 . زنوزی، عبداللّه، لمعات الالهیه، چاپ دوم، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

27 . سبزواری، ملا هادی، شرح منظومه، مکتبه بوذرجمهری مصطفوی، تهران.

28 . سیوری، مقداد بن عبداللّه، الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد، چاپ اول، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد.

29 . سیوطی، عبدالرحمان، الاتقان فی علوم القرآن، دارالمعرفه، بیروت.

30 . شریعتی، محمدتقی، وحی و نبوت.

31 . شهرستانی، محمد عبدالکریم، الملل والنحل، مؤسسه حلبی و شرکاء، قاهره 1387ق.

32 . شیخ مفید، المسائل العکبریة.

33 . ـــــــــــــــــ ، النکت الاعتقادیه، چاپ شده در مصنفات شیخ مفید.

34 . ـــــــــــــــــ ، تصحیح الاعتقاد.

35 . شیرازی، صدرالدین (ملاصدرا)، الاسفار الاربعة، چاپ سوم، دار احیاءالتراث العربی، بیروت.

36 . ـــــــــــــــــ ، الشواهد الربوبیة، مرکز نشر دانشگاهی، 1346.

37 . ـــــــــــــــــ ، المبدأ والمعاد، با مقدمه و تصحیح سید جلالالدین آشتیانی، انجمن شاهنشاهی فلسفه، 1354.

38 . ـــــــــــــــــ ، مفاتیح‌الغیب، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران 1363.

39 . طباطبائی، علامه سیدمحمدحسین، المیزان، چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

40 . طبرسی، سید اسماعیل، کفایة الموحدین.

41 . عبده، محمد و رشیدرضا، محمد، تفسیر المنار، چاپ دوم، دارالمعرفه، بیروت.

42 . عطاردی، شیخ عزیزاللّه، مسند الامام الکاظم، المؤتمر العالمی للامام الرضا.

43 . علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مکتبه مصطفوی، قم.

44 . فاضل مقداد، باب حادی عشر، النافع یوم‌الحشر فی شرح‌الباب الحادی عشر، کتابفروشی علامه، قم 1368.

45 . فخر رازی، تفسیر الکبیر، چاپ دوم، دارالکتب العلمیه، تهران.

46 . کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران1388ق.

47 . لاهیجی، عبدالرزاق، شوارق الهام، چاپ سنگی قدیم.

48 . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارلکتب الاسلامیه، تهران.

49 . مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات دومین کنفرانس علوم و مفاهیم قرآن، قم.

50 . نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل.

51 . وات، مونتگمری، محمد پیامبر و سیاستمدار، ترجمه دارالترجمه ایران کتابفروشی اسلامیه، تهران 1344.

52 . وجدی، فرید، دائرة معارف القرن الرابع عشر.

53 . هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، چاپ دوم، کتابخانه طهوری، تهران.

54 . هیک، جان، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، انتشارات بین‌المللی الهدی، سال 1372.