پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

اشكال يكى از نويسندگان

فهیمى: مؤلف کتاب المهدیة فى الاسلام نوشته است:

محمد بن اسماعیل بخارى و مسلم بن حجاج نیشابورى، احادیث مهدى را در کتب خودشان که از صحاح معتبر مى‌باشد و روایات آن دو کتاب با کمال دقت و احتیاط ضبط شده است، نقل نکرده‌اند. بلکه آن احادیث در کتاب‌هایى مانند سنن ابى داود و ابن ماجه و ترمذى و نسائى و مسند احمد که در منقولات آنها زیاد دقت نمى‌شده موجود است و علماى حدیث از جمله ابن خلدون آن احادیث را تضعیف نموده و مردود دانسته‌اند 1.

 ١ ) . کتاب المهدیة فى الاسلام ص  ۶٩ .