پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

پیامبری و پیامبر اسلام(ص)

پیامبری و پیامبر اسلام(ص)

چکیده : نیاز به راهنماى آگاه و مهذب، ضرورت هر انسان براى تکامل و رشدِ همه جانبه است؛ از همین رو، آفریدگار هستى، پیامبران را برانگیخت تا از طریق وحى، مسیر تکامل را نشان دهد. خاتم این سفیرانِ حق، پیامبر اسلام(ص) است که رسالت همه انبیاى گذشته را به کمال رساند. اثر حاضر از دو مقوله فوق، در دو بخشِ پیامبرى (نبوت عامه) و پیامبر اسلام (نبوت خاصه) بحث شده است.