برگ سبز گیاهان

برگ سبز گیاهان

 

همه ما به غذا احتیاج داریم، بدون غذا، نمی‌توانیم زنده بمانیم و کار کنیم، درختان و گیاهان برای ما غذا درست می‌کنند؛ برگ سبز گیاهان، کارخانه‌های کوچک غذاسازی هستند، کار می‌کنند و برای ما غذا درست می‌کنند.

گیاهان- مانند درخت سیب- آب و مواد معدنی را به وسیله ریشه، از زمین می‌گیرند و از راه ساقه به برگ‌ها می‌رسانند.

گاز کربنیک هم- که در هوا موجود است- از سوراخ‌های بسیار ریز برگ‌ها داخل می‌شود، نور و انرژی خورشید هم به برگ‌ها می‌تابد.

آن‌گاه کارخانه برگ‌های سبز، به کار می‌افتد و به کمک نور خورشید، غذا درست می‌کند.

گیاهان، بیشتر از مصرف خودشان غذا درست می‌کنند، مقداری از آن را خودشان مصرف می‌کنند تا زنده بمانند و بزرگ شوند و مقدار اضافی را برای ما، ذخیره می‌کنند.

گوسفندها و گاوها نیز به غذا احتیاج دارند، آنها دانه‌ها و علف‌های سبز را می‌خورند و به ما شیر و کره و پنیر و ماست و گوشت می‌دهند. مرغ‌ها هم دانه

می‌خورند و برای ما گوشت و تخم مرغ درست می‌کنند.

همه حیوانات و جانوران به گیاهان احتیاج دارند، غذای همه آنها به وسیله گیاهان سبز، ساخته می‌شود. هیچ انسان و هیچ حیوانی نمی‌تواند، غذای خودش را- بدون کمک گیاهان- درست کند؛ بلکه همه به گیاهان احتیاج دارند.

انسان‌ها به گیاهان و حیوان‌ها احتیاج دارند، و حیوان‌ها به گیاهان نیازمندند و گیاهان، برای درست کردن غذا به آب و خاک و گازکربنیک و نور خورشید محتاج‌اند.

اکنون ببینیم چه کسی خورشید را طوری آفریده که بر جهان بتابد و نور و انرژی پخش کند تا گیاهان بتوانند برای ما غذا درست کنند؟ چه شخصی درختان و گیاهان را این چنین منظم و هماهنگ آفریده و به برگ‌های سبز و زیبای آنها نیروی «غذا درست كردن» داده است؟

آن شخص دانا و آن نیروی توانا «خداست» که به هر چیزی آگاه است و به هر کاری تواناست.

آن آفریدگار دانا و توانا ما را دوست دارد که همه نیازهای‌مان را پیش‌بینی کرده و آفریده است. ما هم او را دوست داریم، نعمت‌هایش را شکر می‌گوییم، راهنمایی‌هایش را می‌پذیریم و به کار می‌بندیم. چه کسی- بهتر از خدا- می‌تواند، راهنمای زندگی ما، باشد؟

امينى، ابراهيم، خداشناسى، 1جلد، بوستان كتاب (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) - قم، چاپ: سوم، 1388