سفارشاتى از آیت الله امینی برای استفاده از شب قدر

شب قدر از قرآن استفاده می شود که فضیلتش از هزار ماه بیشتر است. یعنی اگر کسی شب قدر را قدر بداند و از آن استفاده کند، بهتر از این است که هزار شب دیگر را عبادت کند. در روایات است که ماه رمضان بهترین ماه هاست و شب قدر قلب ماه رمضان است.