پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

امر به معروف و نهي از منكر هدف قيام امام حسين (ع) / صوت

امر به معروف و نهي از منكر هدف قيام امام حسين (ع) / صوت
امر به معروف و نهي از منكر هدف قيام امام حسين (ع) / صوت
❖ دریافت صوت

حادثه‌ي قيام اباعبدالله (ع) در كربلا و در عاشورا يكي از حوادث مهم تاريخ اسلام است . و شايد نظير نداشته باشد ، در اين حادثه‌ي خونين امام حسين يعني فرزند پيامبر ، فرزند علي ابن ابي طالب ، فرزند زهرا با اصحاب و ياران اندكش كه از هفتاد و دو نفر تجاوز نمي كردند و اكثر آن ها از بني هاشم بودند در برابر لشگر يزيد كه حد اقل آن سي هزار نفر نوشتند بود . و يزيدي كه خودش را خليفه‌ي پيامبر مي دانست ، جانشين پيامبر مي دانست . امام حسين و اصحاب و يارانش در برابر هم قرار گرفتند . امام حسين و اصحابش اينقدر مقاومت كردند كه همه‌شان كشته شدند حتي طفل شير خوار هم كشته شد . لشگر عمر سعد و يزيد هم انواع جنايت ها را مرتكب شدند كه واقعا روي تاريخ را از اين ستم ها سياه كردند كه فرصت ذكر آن ها نيست .

اين حادثه‌ي مهم در اسلام سابقه ندارد ، اين حادثه بي هدف نمي تواند باشد ، بايد هدفي داشته باشد آن هم هدفي كه ارزش اين را داشته باشد . بحث اين است كه اهداف امام حسين در اين قيام چه بود ؟ كه ما بتوانيم از آن ها درس بگيريم ، بيان اهداف مختلف امام حسين نياز به فرصت هاي مختلفي دارد كه در ابعاد مختلف حركت امام حسين بحث و گفتگو شود . چون فرصت نداريم امروز اكتفا مي كنيم به يكي از اهداف و مهم ترين اهداف امام حسين (ع) كه خود امام حسين (ع) در آن مكتوبي براي برادرش محمدبن حنفيه نوشت در آن جا ياد آوري مي‌كند كه من به عنوان فساد ، به عنوان عياشي و خوش گذراني اين سفر را شروع نكردم ، نرفتم تا از آب و هواي خوب استفتده كنم يا لذت جويي كنم هدف من اين نبود .

هدف من اين بود كه امت جدم را اصلاح كنم . از اين جا معلوم مي شود كه هدف امام حسين اصلاح امت اسلام بوده . از اين مطلب استفاده مي‌شود كه از زمان ارتحال پيغمبر اكرم تا زمان 61 هجري كه قيام امام حسين باشد در طول تقريبا 49 سال يك انحرافاتي ، يك بدعت هايي ، در دين اسلام ، در حكومت اسلام به وجود آمده كه امام حسين تصميم گرفتند اين ها را اصلاح كنند ، اين انحرافات گسترده است ، ريشه‌ي همه‌ي اين انحرافات در خلافت پيغمبر است ، از همين جا سرچشمه مي گيرد . در اين مدت 49 سال در بعضي عقائد انحراف حاصل شد . در اداره‌ي كشور ، به كار گيري و اصلاح نيروها ، در صرف بيت المال و در همه‌ي اين جا ها انحرافات فراواني به وجود آمد كه بر خلاف سيره‌ي پيغمبر و علي ابن ابي طالب بود . انحرافات بدعت ها در عبادات مي‌تواند باشد ، در اداره‌ي كشور مي‌تواند باشد و در جهات ديگري كه اين را بايد جستجو كرد .

در آن دوران چهل و نه ساله‌ي بعد از پيغمبر كه فرصت ذكر آن ها نيست .

اما امام حسين (ع) ديد كه اين انحرافات حاصل شده و متاسفانه علماي مسلمان ، بزرگان مسلمان در برابر همه‌ي اين ها سكوت كردند و چيزي نمي‌گويند ، فكر كرد كه با اين وضعيت كه امر به معروف و نهي از منكر ترك شده و مردم بي تفاوت شدند ، اين انحرافات به وجود آمده وظيفه‌ي خودش تشخيص داد كه در برابر اين انحرافات قيام كند و قيامش هم به طور جدي تا حد شهادت و اين عمل را در اين نوشته مكتوب براي محمد‌بن حنفيه فرمود كه : من مي خواهم به وسيله‌ي امر به معروف و نهي از منكر جلو اين انحرافات را بگيرم ، در اين بدعت ها مبارزه كنم .

امام حسين فكر كرد كه در اين شرايط حساس كارهايي كه حكومت مي‌كند اين ها به نام حكومت اسلامي معرفي مي‌شود و چهره‌ي حكومت اسلامي معرفي مي‌شود و چهره‌ي حكومت اسلامي را تاريك‌ نشان مي‌دهد و غير مطلوب نشان مي‌دهد ، فرمود كه من بايد قيام كنم در برابر اين انحرافات و اين قيام را به وسيله‌ي امر به معروف و نهي از منكر و احياي اين فريضه‌ي قطعي ديني انجام بدهم .

من مي‌خواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم و اين امر به معروف و نهي از منكر را در تمام مراحل عملا به اجرا در آورم . امام حسين فكر كرد كه ريشه‌ي همه‌ي اين مفاسد حكومت ناحق يزيد است و تصميم گرفت كه در برابر آن حكومت قيام كند ، اگر توانست حكومت را ساقط كند و خودش در مسند حكومت بنشيند آن وقت مي تواند بدعت ها را به تدريج بر طرف كند و احكام راستين اسلام را به اجرا گذارد .

مي توانست اين كار را بكند ، هدفش اين بود . در مرحله‌ي اول اگر توانست حكومت يزيد را ساقط كند و حكومتي كه در واقع حق خودش بود و حق اهل بيت بود و حق علي ابن ابي طالب بود را بگيرد و آن هم به وسيله‌ي امر به معروف و نهي از منكر ، به وسيله‌ي گرفتن حكومت و تاسيس يك حكومت واقعي اسلام بدعت ها را به تدريج برطرف كند و چهره‌ي حكومت را چهره‌ي يك حكومت اسلامي كند . فكر كرد كه اگر توانستم اين كار را انجام دهم چه بهتر ، اگر نتوانستم حكومت يزيد را ساقط كنم ، اما من كه پسر پيغمبر هستم ، من كه پيغمبر آن همه تعريفات را در مورد من كرده ، من كه پسر علي ابن ابي طالب خليفه‌ي مسلمين هستم ، پسر زهرا هستم به طور علني به جهانيان اعلام مي كنم كه اين حكومت يزيد ، حكومت اسلامي نيست و اين يك امر بسيار مهمي است . و خيلي ارزش دارد كه اين را بگويم ولو خودم كشته شوم ولو اهل بيتم اسير شوند . اما اين را اثبات كنم كه اين حكومت ،‌ حكومت اسلامي نيست . من پسر پيغمبر در برابر اين قيام كردم و ايستادم .

اين منظور امام حسين بود و آن هم به وسيله‌ي امر به معروف و نهي از منكر . امام حسين خواست به امت اسلام و به علماي اسلام و به مومنين و مسلمين درس دين داري بدهد و بگويد دين داري فقط به نماز و روزه و انجام مستحبات نيست ، بلكه در راس دين داري انجام فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر است آن هم در سر حد عالي آن كه شهادت خود و فرزندانش و اسارت اهل بيتش باشد . در اين حركت ، امام حسين اين هدف را داشت و به واسطه‌ي اين قيام كرد

در اين قسمت و در واقع آن چه كه الان ما از اين عبارت استفاده مي‌كنيم احياي امر به معروف و نهي از منكر است .

امام حسين به هر حال شهيد شد اما اين شهادت براي احياي امر به معروف و نهي از منكر است .

امام حسين در كربلا شهيد شد ولي جنبه هاي گوناگون رفتار امام حسين و اصحاب و يارانش به ما درس دين داري مي دهند . مي گويند اي مسلمان تو نمي تواني شاهد ظلم ها و بدي ها و انحرافات و بدعت ها باشي و سكوت كني .

مي گويد اگر مي خواهي جزء امت اسلام باشي و اگر پيرو امام حسين (ع) هستي سكوت نكن . امام حسين (ع) اين هدف را تعقيب كرد و موفق هم شد كه فرصت ذكر كامل آن ها نيست .