خطبه اول نماز جمعه 27-09-88

- تجمل گرايي، اسراف و تبذير در مقدمات ازدواج و پس از آن - حرمت اسراف ونكوهش آن در قرآن و احاديث و در كلمات اكثر فقها.