خطبه اول نماز جمعه 13-06-88

- قرآن و مساجد - عمران مساجد و تفسیر آن - مساجد در احادیث - آداب و احکام مساجد