منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

 

* قرآن کریم.

* نهج‌البلاغه.

* نهج‌الفصاحه.

1.    مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء الثراث العربی، 1403ق.

2.    کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، بیروت: دارالتعارف، چاپ چهارم، 1401 ق.

3.    فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1408ق.

4.    شهید ثانی، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، منیةالمرید فی آداب‌المفید والمستفید، تهران: المکتبه‌العلمیه‌الاسلامیه‏‫‏.

5.    حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء الثراث العربی، 1403ق.

6.    محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، قم: دارالحدیث، 1386ش.

7.    نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، قم‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌‏‫، ۱۴۲۴ق‌. ‏‫

8.    شیخ صدوق، التوحید، تهران: دلیل ما‏‫، ۱۴۳۷ ق.

9.    شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم: ارمغان طوبی، ۱۳۹۳.

10.  امام خمینی، روح الله، باده عشق؛ اشعار عارفانه امام خمینى، قم: موس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر  آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی، 1386.‌

11.  فیض کاشانی، المحجّة البیضاء، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی‏‫، ۱۳۹۳.

12.  مصباح الشریعة منسوب للامام جعفر الصادق علیه‌السّلام، ت‍ه‍ران‌: طور ت‍ه‍ران‌، ۱۳۸۲.

13.   شیخ مفید، الاختصاص، ب‍ی‍روت‌: دار ال‍م‍ف‍ی‍د، ۱۴۱۴ق‌.

14.   اب‍ن‌ ف‍ه‍دح‍ل‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د‏‫، التحصین فی حالات العارفین.

15.   ستوده، امیررضا، پا به پای آفتاب، تهران: نشر پنجره، 1380 ش.

16.   راشد، حسینعلی، فضیلت‌های فراموش شده، تهران: چاپ مؤسسه اطلاعات، 1374ش.

17.   مختاری، رضا، سیمای فرزانگان، قم: دفتر تبلیغات اس‍لام‍ی‌، چاپ سیزدهم 1377ش.