سفارش به حركت گسترده منسجم فرهنگي در امر هدايت جوانان