تبریک عید سعید فطر و احکام زکات فطره

تبریک عید سعید فطر و احکام زکات فطره و کسانی که مشمول پرداخت آن هستند.( در بیانات حضرت آیت الله ابراهیم امینی)